Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f(x) là hàm số xác định và liên tục trên [0,1] và ∣ f ( x ) ∣ ≤ 1∀ x ∈ [ 0 , 1 ] Chứng minh rằng ∫ 0 1 ​ 1 − f 2 ( x ) ​ d x ≤ 1 − ( ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x ) 2 ​

Cho f(x) là hàm số xác định và liên tục trên [0,1] và 

Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức CBS cho hai hàm số F ( x ) = 1 − f 2 ( x ) ​ và g ( x ) ≡ 1 với x ∈ [ 0 , 1 ] . Ta có ( ∫ 0 1 ​ 1 − f 2 ( x ) ​ d x ) 2 ≤ ∫ 0 1 ​ [ 1 − f 2 ( x ) ] d x ∫ 0 1 ​ d x ⇒ ∫ 0 1 ​ 1 − f 2 ( x ) ​ d x ≤ 1 − ∫ 0 1 ​ f 2 ( x ) d x ​ Sử dụng bất đẳng thức CBS cho hai hàm số f(x) và g(x) ta có ( ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ 0 1 ​ f 2 ( x ) d x ∫ 0 1 ​ d x ⇒ 1 − ( ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x ) 2 ≥ 1 − ∫ 0 1 ​ f 2 ( x ) d x ( 2 ) Từ (1) và (2) suy ra ∫ 0 1 ​ 1 − f 2 ( x ) ​ d x ≤ 1 − ( ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x ) 2 ​ (đpcm)

Sử dụng bất đẳng thức CBS cho hai hàm số  và  với . Ta có

Sử dụng bất đẳng thức CBS cho hai hàm số f(x) và g(x) ta có

Từ (1) và (2) suy ra  (đpcm)

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ln ( n + 1 ) < 1 + 2 1 ​ + ... + n 1 ​ ∀ n ∈ N ∗

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG