Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f(x) là hàm số đồng biến trên D, g(x) là hàm số nghịch biến trên D. Lựá chọn phương án đúng:

Cho f(x) là hàm số đồng biến trên D, g(x) là hàm số nghịch biến trên D. Lựá chọn phương án đúng:
 

  1. f(x), g(x) là hàm số nghịch biến trên D

  2. f(x), g(x) là hàm số đồng biến trên D
     

  3. f(x) + g(x) là hàm số đồng biến trên D

  4. f{x) - g(x) là hàm số đồng biến trên D
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG