Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f(x) là hàm số liên tục cùng đạo hàm của nó trên [a,b] và f(a)=0 Đặt M = x ∈ [ a , b ] M a x ​ ∣ f ( x ) ∣ . Chứng minh rằng M 2 ≤ ( b − a ) ∫ a b ​ f ′2 ( x ) d x

Cho f(x) là hàm số liên tục cùng đạo hàm của nó trên [a,b] và f(a)=0

Đặt . Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử x 0 là điểm thỏa mãn đẳng thức ∣ f ( x 0 ​ ) ∣ = x ∈ [ a , b ] M a x ​ ∣ f ( x ) ∣ = M Sử dụng bất đẳng thức CBS với hàm số f'(x) và 1 ta có ( ∫ a x 0 ​ ​ f ′ ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a x 0 ​ ​ f ′2 ( x ) d x ∫ a x 0 ​ ​ 1. d x = ( x 0 ​ − a ) ∫ a x 0 ​ ​ f ′2 ( x ) d x ( 1 ) Mà = f ( x 0 ​ ) − 0 = f ( x 0 ​ ) ( 2 ) Từ (1) và (2) suy ra M = ∣ f ( x 0 ​ ) ∣ = ∣ ∣ ​ ∫ a x 0 ​ ​ f ′ ( x ) d x ∣ ∣ ​ ≤ x 0 ​ − a ​ ∫ a x 0 ​ ​ f ′2 ( x ) d x ​ ≤ x 0 ​ − a ​ ∫ a b ​ f ′2 ( x ) d x ​ ≤ b − a ​ ∫ a b ​ f ′2 ( x ) d x ​ ⇒ M 2 ≤ ( b − a ) ∫ a b ​ f ′2 ( x ) d x

Giả sử x0 là điểm thỏa mãn đẳng thức 

Sử dụng bất đẳng thức CBS với hàm số f'(x)  và 1 ta có

Mà integral subscript a superscript x subscript 0 end superscript f apostrophe open parentheses x close parentheses d x equals f open parentheses x close parentheses large vertical line subscript a superscript x subscript 0 end superscript equals f open parentheses x subscript 0 close parentheses minus f open parentheses a close parentheses

Từ (1) và (2) suy ra

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng a − b e a − e b ​ < 2 e a + e b ​ ∀ { a  = b a , b ∈ R ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG