Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f(x) là hàm liên tục cùng đạo hàm của nó trên [a,b]. Giả sử f(a)=0 và cho M = x ∈ [ a , b ] M a x ​ ∣ f ′ ( x ) ∣ . Chứng minh rằng ( b − a ) 2 2 ​ ∫ a b ​ ∣ f ( x ) ∣ d x ≤ M

Cho f(x) là hàm liên tục cùng đạo hàm của nó trên [a,b]. Giả sử f(a)=0 và cho . Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( a ) = 0 ⇒ f ( x ) = ∫ a x ​ f ′ ( x ) d x ∀ x ∈ [ a , b ]

Ta có 

rightwards double arrow open vertical bar f open parentheses x close parentheses close vertical bar equals open vertical bar integral subscript a superscript x f apostrophe open parentheses x close parentheses d x close vertical bar less or equal than integral subscript a superscript x open vertical bar f apostrophe open parentheses x close parentheses close vertical bar d x less or equal than integral subscript a superscript x M d x equals M open parentheses x minus a close parentheses rightwards double arrow integral subscript a superscript b open vertical bar f open parentheses x close parentheses close vertical bar d x less or equal than M integral subscript a superscript b open parentheses x minus a close parentheses d x rightwards double arrow integral subscript a superscript b open vertical bar f open parentheses x close parentheses close vertical bar d x less or equal than M. open parentheses x minus a close parentheses squared over 2 large vertical line subscript a superscript b equals fraction numerator M open parentheses b minus a close parentheses squared over denominator 2 end fraction rightwards double arrow M greater or equal than 2 over open parentheses b minus a close parentheses squared integral subscript a superscript b open vertical bar f open parentheses x close parentheses close vertical bar d x

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b,c>o. Chứng minh rằng: 4 a 1 ​ + 4 b 1 ​ + 4 c 1 ​ + 3 a + b 2 ​ ​ + 3 b + c 2 ​ ​ + 3 c + a 2 ​ ​ ≥ a + 3 b 1 + 2 ​ ​ + b + 3 c 1 + 2 ​ ​ + c + 3 a 1 + 2 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG