Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f(x) là hàm bậc bốn có bảng biến thiên của đạo hàm f '(x) như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số f(x 2 − 4x + 1) - ( 3 2 ​ x 3 - 4x 2 + 8x - 1 ) là

 

Cho f(x) là hàm bậc bốn có bảng biến thiên của đạo hàm f '(x) như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số f(x2 − 4x + 1) - (x3 - 4x2 + 8x - 1 ) là

  1. 7

  2. 5

  3. 3

  4. 9

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số Ta đi đếm SBNL của phương trình đạo hàm Xét phương trình Đặt có hai nghiệm u phân biện lớn hơn (−3). Mỗi nghiệm này của u cho ta đúng nghiệm x < 2 {Vì u  = −3} c ó 2 nghiệm phân biệt lớn hơn (-3). Mỗi nghiệm này của u sẽ cho ta một nghiệm x>2 (Vì u  = - 3 ) Suy ra phương trình đạo hàm g '(x) = 0 có tất cả 5 NBL tương ứng hàm số g(x) có 9 ĐCT.

Xét hàm số g left parenthesis x right parenthesis equals f open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses minus open parentheses 2 over 3 x cubed minus 4 x squared plus 8 x minus 1 close parentheses

C ó space đ ạ o space h à m space g to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis 2 x minus 4 right parenthesis f to the power of straight prime open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses minus open parentheses 2 x squared minus 8 x plus 8 close parentheses equals left parenthesis 2 x minus 4 right parenthesis times open curly brackets f to the power of straight prime open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses minus left parenthesis x minus 2 right parenthesis close curly brackets 

Ta đi đếm SBNL của phương trình đạo hàm g to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 2 x minus 4 equals 0 not stretchy left right double arrow x equals 2 not stretchy rightwards double arrow 1 N B L end cell row cell f to the power of straight prime open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses minus left parenthesis x minus 2 right parenthesis equals 0 end cell end table close

Xét phương trình f to the power of straight prime open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses minus left parenthesis x minus 2 right parenthesis equals 0

Đặt u equals open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses element of left square bracket negative 3 semicolon plus straight infinity right parenthesis

begin mathsize 12px style Xét space straight x less than 2 not stretchy rightwards double arrow straight f to the power of straight prime open parentheses straight x squared minus 4 straight x plus 1 close parentheses minus left parenthesis straight x minus 2 right parenthesis equals straight f to the power of straight prime open parentheses straight x squared minus 4 straight x plus 1 close parentheses plus left parenthesis 2 minus straight x right parenthesis equals straight f to the power of straight prime left parenthesis straight u right parenthesis plus square root of straight u plus 3 end root equals 0 end style

not stretchy left right double arrow f to the power of straight prime left parenthesis u right parenthesis equals negative square root of u plus 3 end root not stretchy rightwards double arrowcó hai nghiệm u phân biện lớn hơn (−3). Mỗi nghiệm này của u cho ta đúng nghiệm x < 2 {Vì u  −3}

begin mathsize 12px style X é t space x greater than 2 not stretchy rightwards double arrow f to the power of straight prime open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses minus left parenthesis x minus 2 right parenthesis equals f to the power of straight prime left parenthesis u right parenthesis minus square root of u plus 3 end root equals 0 not stretchy left right double arrow f to the power of straight prime left parenthesis u right parenthesis equals end stylebegin mathsize 12px style square root of u plus 3 end root not stretchy rightwards double arrow end stylecó 2 nghiệm phân biệt lớn hơn (-3). Mỗi nghiệm này của u sẽ cho ta một nghiệm x>2 (Vì u  - 3 )

Suy ra phương trình đạo hàm g '(x) = 0 có tất cả 5 NBL tương ứng hàm số g(x) có 9 ĐCT. 

1

Câu hỏi tương tự

Biết tích phân ∫ 1 3 ​ x 2 I n d x = a ln 3 − b ; trong đó a và b là những số biểu thức T = ab bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG