Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f(x) = 2.25 x - (2m + 1).10 x + (m + 2).4 x Tìm m để f(x) ≥ 0 ∀ x ≥ 0

Cho f(x) = 2.25x - (2m + 1).10x + (m + 2).4x
Tìm m để f(x)  0 x0

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tìm m để f(x) ≥ 0 ∀ x ≥ 0 Ta có: 2.(5 x ) 2 - (2m + 1).2 x .5 x + (m + 2).(2 x ) 2 ≥ 0 ∀ x ≥ 0 ⇔ 2. ( 2 5 ​ ) 2 x - (2m + 1) ( 2 5 ​ ) x + m + 2 ≥ 0 ∀ x ≥ 0 (1) Đặt t = ( 2 5 ​ ) x , với x ≥ 0 thì t ≥ 1 (1) ⇔ 2t 2 + (2m + 1)t + m + 2 ≥ 0 ∀ t ≥ 1 ⇔ m(1 - 2t)+ 2t 2 - t + 2 ≥ 0 ∀ t ≥ 1 ⇔ m (2t - 1) ≤ 2t 2 - t + 2 ∀ t ≥ 1 ⇔ m ≤ 2 t − 1 2 t 2 − t + 2 ​ ∀ t ≥ 1 Đặt h(t) = 2 t − 1 2 t 2 − t + 2 ​ ∀ t ≥ 1 Xét h'(t) = ( 2 t − 1 ) 2 4 t 2 − 4 t − 3 ​ = ( 2 t − 1 ) 2 ( 2 t − 3 ) ( 2 t + 1 ) ​ h'(t) = 0 ⇔ t = 2 3 ​ Bảng biến thiên: Vậy m ≤ min h(t) ⇔ m ≤ 2 5 ​

Tìm m để f(x)  0 x0
Ta có: 2.(5x)2 - (2m + 1).2x.5x + (m + 2).(2x)20x0
 2. - (2m + 1) + m + 2 x0  (1)
Đặt t = , với x 0 thì t 1
(1) 2t2 + (2m + 1)t + m + 2 1
 m(1 - 2t)+ 2t2 - t + 2 1
 m (2t - 1)  2t2 - t + 2 1
 m  1
Đặt h(t) = 1
Xét h'(t) =   = 
h'(t) = 0  t = 
Bảng biến thiên:

Vậy mmin h(t)  m 

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích S của hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường y = x 2 − 2 x + 2 ( P ) và các tiếp tuyến của (P) đi qua điểm A ( 2 ; − 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG