Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (E): a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ = 1 ( a > b > 0 ) . Tiêu điểm F 1 (-c;0). Tìm M ∈ (E) để doạn F 1 M ngắn nhất.

Cho (E):  Tiêu điểm F1 (-c;0). Tìm M(E) để doạn F1M ngắn nhất.

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M(x, y) ∈ (E) ⇔ a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ = 1 . Ta có: F 1 M=a+ a c ​ x và -a ≤ x ≤ a. ⇒ − c ≤ a c ​ x ≤ c ⇔ a − c ≤ F 1 ​ M ≤ a + c Xét F 1 M = a - c ⇔ x = -a ⇔ M(-a; 0). Vậy F 1 M ngắn nhất khi M(-a; 0)

M(x, y)(E). Ta có: F1M=a+x và -axa.

Xét F1M = a - c  x = -a  M(-a; 0).
Vậy F1M ngắn nhất khi M(-a; 0)

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(2;1;0); B(1;-1;3);C(3;-2;2); D(-1;2;2). Hỏi có bao nhiêu mặt cầu tiếp xúc với tất cả bốn mặt phẳng (ABC), (BCD), (CDA),(DAB) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG