Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy với với . Tính . A. B. C. D.

Cho dãy  open parentheses u subscript n close parentheses với  open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell u subscript 1 equals 1 comma u subscript 2 equals 3 end cell row cell u subscript n plus 2 end subscript equals 2 u subscript n plus 1 end subscript minus u subscript n plus 1 end cell end table close với n element of straight real numbers to the power of asterisk times . Tính  u subscript 20.

A. u subscript 20 equals 190

B. u subscript 20 equals 420

C. u subscript 20 equals 210

D. u subscript 20 equals negative 210

  1. u subscript 20 equals 190

  2. u subscript 20 equals 420

  3. u subscript 20 equals 210

  4. u subscript 20 equals negative 210

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C.

5

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu a,b,c là các số hạng thứ p,q,r của một cấp số cộng cũng như của một cấp số nhân thì a b − c ⋅ b c − a ⋅ c a − b = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG