Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số (u n ) gồm 89 số hạng thỏa mãn điều kiện U n = tan(n ° ) Gọi P là tích của tất cả 89 số hạng của dãy số. Giá trị của biểu thức P là

 Cho dãy số (un) gồm 89 số hạng thỏa mãn điều kiện Un = tan(n° ) Gọi P là tích của tất cả 89 số hạng của dãy số. Giá trị của biểu thức P là

  1. 89

  2. 1

  3. 0

  4. 10

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.0

ĐÁP ÁN C. 0 

7

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm cấp n của hàm số . A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG