Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số (u n ) biết . Tìm số hạng tổng quát của dãy số này?

Cho dãy số (un) biết open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell u subscript 1 equals 2 end cell row cell u subscript n plus 1 end subscript equals 2 u subscript n end cell end table close comma space for all n element of straight natural numbers to the power of asterisk times. Tìm số hạng tổng quát của dãy số này?

  1. u subscript n equals 2 to the power of n

  2. u subscript n equals n to the power of n minus 1 end exponent

  3. u subscript n equals 2

  4. u subscript n equals 2 to the power of n plus 1 end exponent

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.

ĐÁP ÁN A. u subscript n equals 2 to the power of n 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng thỏa mãn , tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó? A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG