Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số thỏamãn và , với mọi . Tìm số nguyên dương n>1 nhỏ nhất để là một số nguyên.

Cho dãy số begin mathsize 18px style open parentheses a subscript n close parentheses end style thỏa mãn begin mathsize 18px style a subscript 1 equals 1 end style và begin mathsize 18px style 5 to the power of a subscript n plus 1 end subscript minus a subscript n end exponent minus 1 equals fraction numerator 3 over denominator 3 n plus 2 end fraction end style, với mọi begin mathsize 18px style n greater or equal than 1 end style. Tìm số nguyên dương n>1 nhỏ nhất để begin mathsize 18px style a subscript n end style là một số nguyên.

  1. n = 41

  2. n = 39

  3. n = 49

  4. n = 123

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với số tự nhiên ta có: Suy ra: Cộng tương ứng hai vế các đẳng thức trên ta có với mọi số tự nhiên Để a n ​ ∈ Z thì lo g 5 ​ ( 3 n + 2 ) ∈ Z ⇒ 3 n + 2 = 5 k , ( k ∈ N ; n ∈ N ∗ ) Ta kiểm tra với các giá trị k ∈ N từ bé đến lớn Với k=0 thì n = − 3 1 ​  ∈ N ∗ Với k=1 thì n=1 Với k=2 thì n = 3 23 ​  ∈ N ∗ Với k=3 thì n=41 Vậy số nguyên n>1nhỏ nhất là n=41( ứng với k=3)

Với số tự nhiên begin mathsize 18px style n greater or equal than 1 end style ta có: begin mathsize 18px style 5 to the power of a subscript n plus 1 end subscript minus a subscript n end exponent minus 1 equals fraction numerator 3 over denominator 3 n plus 2 end fraction end style

Suy ra:

Cộng tương ứng hai vế các đẳng thức trên ta có begin mathsize 18px style a subscript n equals log subscript 5 open parentheses 3 n plus 2 close parentheses end style với mọi số tự nhiên begin mathsize 18px style n greater or equal than 1 end style

Để  thì 

Ta kiểm tra với các giá trị  từ bé đến lớn

Với k=0 thì 

Với k=1 thì n=1

Với k=2 thì 

Với k=3 thì n=41

Vậy số nguyên n>1 nhỏ nhất là n=41 ( ứng với k=3)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định trên , có bảng biến thiên như sau Hàm số đạt cực đại tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG