Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số ( u n ​ ) thỏa mãn lo g u 5 ​ − 2 lo g u 2 ​ = 2 ( 1 + lo g u 5 ​ − 2 lo g u 2 ​ + 1 ​ ) và u n ​ = 3 u n − 1 ​ , với mọi n ≥ 2 , Giá trị lớn nhất của n để u n ​ < 1 0 100 là

Cho dãy số  thỏa mãn  và  , với mọi , Giá trị lớn nhất của n để  là 

 

  1. 225

  2. 226

  3. 224

  4. 27

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A ⇔ u 1 ​ = 1 0 8 9 ​ Để u n ​ < 1 0 100 thì 1 0 8 9 ​ . 3 n − 1 < 1 0 100

Đáp án A

Để  thì 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a, M và N là trung điểm của AC và B'C'. Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và B'D' là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG