Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số ( u n ​ ) thỏa mãn lo g u 1 ​ + 2 + lo g u 1 ​ − 2 lo g u 10 ​ ​ = 2 lo g u 10 ​ v a ˋ u n + 1 ​ = 2 u n ​ với mọi n ≥ 1 .Giá trị nhỏ nhất để u n ​ > 5 100 bằng

Cho dãy số  thỏa mãn  với mọi . Giá trị nhỏ nhất để  bằng 

  1. 247

  2. 248

  3. 229

  4. 290

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên Hàm số y = − 2 f ( x ) đồng biến trên khoảng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG