Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số ( u n ​ ) là cấp số cộng có u 1 ​ = − 3 , u 6 ​ = 27 . Tìm công sai d ?

Cho dãy số là cấp số cộng có . Tìm công sai d ?

  1. d=5

  2. d=4

  3. d=6

R. Roboctvx65

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: u 6 ​ = u 1 ​ + 5 d ⇒ d = 5 1 ​ ( u 6 ​ − u 1 ​ ) = 5 1 ​ ( 27 + 3 ) = 6.

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG