Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số: Gíá trị là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số. Điền vào chỗ trống:...

Cho dãy số: U subscript n equals fraction numerator n plus 1 over denominator 2 n plus 4 end fraction Gíá trị 5 over 11 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số. Điền vào chỗ trống:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng a, mặt bên SAB vuông góc với mặt phẳng đáy, hai mặt bên còn lại cùng làm với mặt phẳng đáy một góc bằng α . Trong các hình nón tròn xoay cùng có diện ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG