Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số có: u 1 ​ = − 3 ; d = 2 1 ​ Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho dãy số open parentheses italic u subscript italic n close parentheses có:  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. italic u subscript italic n equals italic n open parentheses − 3 plus 1 fourth left parenthesis italic n − 1 right parenthesis close parentheses

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng công thức số hạng tổng quát u n ​ = u 1 ​ + ( n − 1 ) d ( ∀ n ≥ 2 ) Ta có: u n ​ = − 3 + ( n − 1 ) 2 1 ​

    Sử dụng công thức số hạng tổng quát  

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tổng: S = C 2019 1 ​ ⋅ 3 2018 ⋅ 2 − C 2019 2 ​ ⋅ 3 2017 ⋅ 2 2 + C 2019 3 ​ ⋅ 3 2016 ⋅ 2 3 − ⋯ − C 2019 2018 ​ ⋅ 3 1 ⋅ 2 2018 + C 2019 2019 ​ ⋅ 2 2019 .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG