Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số 4, 12, 36, 108, 324,…. Số hạng thứ 10 của dãy số đó là

 Cho dãy số 4, 12, 36, 108, 324,…. Số hạng thứ 10 của dãy số đó là

  1. 73872

  2. 77832

  3. 72873

  4. 78732

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.77832

ĐÁP ÁN B. 77832 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng đầu và cộng sai của cấp số cộng biết { u 2 ​ + u 5 ​ − u 7 ​ = 1 u 2 ​ + u 6 ​ = 16 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG