Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy số 4, 12, 36, 108, 324,…. Số hạng thứ 10 của dãy số đó là

Cho dãy số 4, 12, 36, 108, 324,…. Số hạng thứ 10 của dãy số đó là

  1. 73872

  2. 77832

  3. 72873

  4. 78732

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.77832

ĐÁP ÁN B. 77832

1

Câu hỏi tương tự

Dãy số a 0 ,a 1 ,a 2 ,...được xậy đựng theo cách sau: Hai số đầu a 0 ​ và a 1 ​ là những số đã cho, mối số sau đó là trung bình cộng của hai số trước đó. Hãy biểu diễn a n ​ theo a 0 ​ , a 1 ​ và n.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG