Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dẫy số {1; 2; 3;…; 2019} có bao nhiêu cách chọn ba số a,b,c khác nhau từ dẫy số để ba số đó lập thành cấp số cộng.

Cho dẫy số {1; 2; 3;…; 2019} có bao nhiêu cách chọn ba số a,b,c khác nhau từ dẫy số để ba số đó lập thành cấp số cộng.

  1. 1018080

  2. 1018081

  3.  1018082

  4.  1018083

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 1018081

ĐÁP ÁN B. 1018081 

1

Câu hỏi tương tự

Cho một dãy số n số hạng a 1 ​ = a 1 ​ , a 2 ​ = a 1 ​ + d 1 ​ , a 3 ​ = a 2 ​ + d 2 ​ , … , a n ​ = a n − 1 ​ + d n − 1 ​ , ở đầy dãy số d 1 ​ , d 2 ​ , … , d n − 1 ​ là một cấp số nhân với côn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG