Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho dãy hình vuôngH1;H2;...Hn;.... Với mỗi số nguyên dương n, gọi u n , P n và S n lần lượt là độ dài cạnh, chu vi và diện tích của hình vuông H n . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

Cho dãy hình vuôngH1;H2;...Hn;.... Với mỗi số nguyên dương n, gọi un, Pnvà Slần lượt là độ dài cạnh, chu vi và diện tích của hình vuông Hn.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  1. Nếu (un) là cấp số cộng với công sai khác vuông thì (Pncũng là cấp số cộng.

  2. Nếu (un) là cấp số nhân với công bội dương thì (Pn) cũng là cấp số nhân.

  3. Nếu (un)  là cấp số cộng với công sai khác không thì (Pn) cũng là cấp số cộng.

  4. Nếu (un) là cấp số nhân với công bội dương thì (Pn) cũng là cấp số nhân.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Nếu (u n )là cấp số cộng với công sai khác không thì (P n ) cũng là cấp số cộng.

ĐÁP ÁN C. Nếu (un)  là cấp số cộng với công sai khác không thì (Pn) cũng là cấp số cộng. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết { u 2 ​ + u 5 ​ − u 3 ​ = 10 u 4 ​ + u 6 ​ = 26 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG