Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cota= 15 thì sin2a bằng:

Cho cota= 15 thì sin2a bằng: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 113 15 ​

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Nếu α + β + γ = 2 π ​ và co t α + co t γ = 2 co tβ thì tích số co t α . co t γ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG