Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a ≥ 1 ; b ≥ 1 . Chứng minh

Cho . Chứng minh

display style square root of log subscript 2 end subscript invisible function application straight a end root plus square root of log subscript 2 end subscript invisible function application text end text straight b end root less or equal than 2 square root of log subscript 2 end subscript invisible function application open parentheses fraction numerator straight a plus straight b over denominator 2 end fraction close parentheses end root

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với a , b ≥ 1 các căn ở 2 vế bất đẳng thức đều có nghĩa. Ta có: Đẳng thức xảy ra ⇔ a = b ≥ 1

Với  các căn ở 2 vế bất đẳng thức đều có nghĩa. Ta có:

open parentheses square root of log subscript 2 invisible function application a end root plus square root of log subscript 2 invisible function application straight b end root close parentheses squared less or equal than 2 open parentheses log subscript 2 invisible function application straight a plus log subscript 2 invisible function application straight b close parentheses equals 2 log subscript 2 invisible function application ab equals 4 log subscript 2 invisible function application square root of ab less or equal than log subscript 2 invisible function application fraction numerator straight a plus straight b over denominator 2 end fraction

display style not stretchy rightwards double arrow square root of log subscript 2 end subscript invisible function application a end root plus square root of log subscript 2 end subscript invisible function application b end root less or equal than 2 square root of log subscript 2 end subscript invisible function application fraction numerator a plus b over denominator 2 end fraction end root not stretchy left parenthesis đ p c m not stretchy right parenthesis

Đẳng thức xảy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y= 1 + 7 x ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG