Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh a ​ + b ​ + c ​ ≥ ab + bc + ca ( 1 )

Cho . Chứng minh 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ ( a 2 + b 2 + c 2 ) + 2 ( a ​ + b ​ + c ​ ) ≥ ( a + b + c ) 2 ( 2 ) Sử dụng bất đẳng thức AM - AG: VT ( 2 ) = cyc ∑ ​ ( a 2 + a ​ + a ​ ) ≥ cyc ∑ ​ 3. 3 a 2 . a ​ . a ​ ​ = 3 ( a + b + c ) = ( a + b + c ) 2 ⇒ ( đ pcm )

Sử dụng bất đẳng thức AM - AG:

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c > 0 a + b + c ≤ 1 ​ . Chứng minh a 2 + 2 bc 1 ​ + b 2 + 2 ca 1 ​ + c 2 + 2 ab 1 ​ ≥ 9

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG