Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a x 3 = b y 3 = c z 3 v a ˋ x 1 ​ + y 1 ​ + z 1 ​ = 1 Chứng minh rằng 3 a x 2 + b y 2 + c z 2 ​ = 3 a ​ + 3 b ​ + 3 c ​

Cho 

Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG