Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 10 a 2 = 10 b 2 + c 2 . Chứng minh rằng ( 7 a − 3 b + 2 c ) ( 7 a − 3 b − 2 c ) = ( 3 a − 7 b ) 2

Cho . Chứng minh rằng 

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: V T = ( 7 a − 3 b + 2 c ) ( 7 a − 3 b − 2 c ) = ( 7 a − 3 b ) 2 − ( 2 c ) 2 = 49 a 2 − 42 ab + 9 b 2 − 4 c 2 Từ 10 a 2 = 10 b 2 + c 2 ⇒ c 2 = 10 a 2 − 10 b 2 Suy ra V T = 49 a 2 − 42 ab + 9 b 2 − 4 ( 10 a 2 − 10 b 2 ) = 9 a 2 − 42 ab + 49 b 2 = ( 3 a − 7 b ) 2 = V P ( đ p c m )

Ta có: 

Từ 

Suy ra 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm n ∈ Z để n 4 + n 2 + 1 là số nguyên tố

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG