Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 − 1 ​ ≤ a , b , c ∈ R . Chứng minh rằng 1 + 3 b + c 2 1 + a 2 ​ + 1 + 3 c + a 2 1 + b 2 ​ + 1 + 3 a + b 2 1 + c 2 ​ ⩾ 5 6 ​

Cho . Chứng minh rằng 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bằng phương pháp biến đổi tương đương bạn đọc dễ dàng chứng minh 3 bất đẳng thức phụ sau 3 a ⩽ 2 3 ( a 2 + 1 ) ​ ; 3 b ⩽ 2 3 ( b 2 + 1 ) ​ ; 3 c ⩽ 2 3 ( c 2 + 1 ) ​ Áp dụng các bất đẳng thức phụ trên ta có ∑ 1 + 3 b + c 2 1 + a 2 ​ ⩾ 2 ∑ 2 ( 1 + c 2 ) + 3 ( 1 + b 2 ) 1 + a 2 ​ Đặt x = 1 + a 2 ; y = 1 + b 2 ; z = 1 + c 2 bất đẳng thức cần chứng minh trở thành 2 z + 3 y x ​ + 2 x + 3 z y ​ + 2 y + 3 x z ​ ⩾ 5 3 ​ Áp dụng bất đẳng thức Cauchy − Schwarz ta có ∑ 2 z + 3 y x ​ = ∑ 2 z x + 3 x y x 2 ​ ⩾ 5 ( x y + yz + x z ) ( x + y + z ) 2 ​ ⩾ 5 ( x y + yz + x z ) 3 ( x y + yz + x z ) ​ = 5 3 ​ Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi x = y = z kết hợp với bất đẳng thức phụ ta được dấu bằng khi a = b = c = 1.

Bằng phương pháp biến đổi tương đương bạn đọc dễ dàng chứng minh 3 bất đẳng thức phụ sau

Áp dụng các bất đẳng thức phụ trên ta có

Đặt

bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy − Schwarz ta có

Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi x = y = z kết hợp với bất đẳng thức phụ ta
được dấu bằng khi a = b = c = 1.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 2 + x 16 ​ trên ( 0 ; + ∞ ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG