Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 1 ≤ n ∈ N . Chứng minh rằng nếu A=2+2 28 n 2 + 1 ​ ∈ Z thì A là số chính phương.

Cho . Chứng minh rằng nếu A=2+2 thì A là số chính phương. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho phươngtrình: 1 + sinx ​ + 1 − sinx ​ = kcosx . Giải phương trình khi k = 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG