Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Chứng minh rằng n chia hết cho 11.

Cho n space equals space top enclose a b end enclose space plus top enclose b a end enclose. Chứng minh rằng n chia hết cho 11.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: Lời giải chi tiết: Ta có:

Phương pháp giải:

Sử dụng: top enclose a b space end enclose space equals 10 a space plus b 

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

n space equals space top enclose a b space end enclose space plus top enclose b a end enclose space plus b plus 10 b plus a equals 11 a space plus 11 b equals space 11 left parenthesis a plus b right parenthesis 
 

3

Câu hỏi tương tự

Tính:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG