Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 0 ≤ a , b , c , d ≤ 1 . Chứng minh rằng : b c d + 1 a ​ + c d a + 1 b ​ + d ab + 1 c ​ + ab c + 1 d ​ ≤ 3

Cho  . Chứng minh rằng : 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: (1 - a)(1 - b)+(1 - c)(1 - d)+(1 - ab)(1 - cd) ≥ 0 ⇒ 1 - (a + b) + ab + 1 - (c + d) + cd + 1 - (ab + cd)+abcd ≥ 0 ⇒ 3 + abcd ≥ a + b + c + d Suy ra b c d + 1 a ​ + c d a + 1 b ​ + d ab + 1 c ​ + ab c + 1 d ​ ≤ ≤ ab c d + 1 a ​ + ab c d + 1 b ​ + ab c d + 1 c ​ + ab c d + 1 d ​ ( d o ( 1 )) ≤ ab c d + 1 3 + ab c d ​ ≤ 3.

Ta có: (1 - a)(1 - b)+(1 - c)(1 - d)+(1 - ab)(1 - cd)0
1 - (a + b) + ab + 1 - (c + d) + cd + 1 - (ab + cd)+abcd0
3 + abcda + b + c + d
Suy ra 
 

1

Câu hỏi tương tự

C h o 3 ≤ n ∈ Z . C h ứ n g minh r a ˘ ˋ n g : n n + 1 > ( n + 1 ) n

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG