Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a + b ≥ 2 . Chứng minh bất đẳng thức sau a 3 + b 3 ≤ a 4 + b 4

Cho . Chứng minh bất đẳng thức sau 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dự đoán đẳng thức xảy ra khi a = b =1 Đặt a = 1 + x ; b = 1 + y , từ giả thiết a + b ≥ 2 suy ra x + y ≥ 0 . Ta có bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = 0 hay a = b = 1

Dự đoán đẳng thức xảy ra khi a = b =1

Đặt , từ giả thiết  suy ra . Ta có bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

left parenthesis 1 plus x right parenthesis cubed plus left parenthesis 1 plus y right parenthesis cubed less or equal than left parenthesis 1 plus x right parenthesis to the power of 4 plus left parenthesis 1 plus y right parenthesis to the power of 4 not stretchy left right double arrow x left parenthesis 1 plus x right parenthesis cubed plus y left parenthesis 1 plus y right parenthesis cubed greater or equal than 0 not stretchy left right double arrow x plus y plus 3 left parenthesis x plus y right parenthesis open parentheses x squared minus x y plus y squared close parentheses plus 3 open parentheses x squared plus y squared close parentheses plus open parentheses x to the power of 4 plus y to the power of 4 close parentheses greater or equal than 0 text  (đúng vi  end text x plus y greater or equal than 0

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = 0 hay a = b = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho x ≤ 1 ; x + y ≥ 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG