Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { x , y ≥ 0 x 3 + y 3 = 1 ​ . Chứng minh: x ​ + 2 y ​ ≤ ( 1 + 2 5 2 ​ ) 6 5 ​

Cho . Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x 3 + y 3 = 1 ⇔ y = 3 1 − x 3 ​ Xét f ( x ) = x ​ + 2 y ​ = x ​ + 2 6 1 − x 3 ​ với x ∈ [ 0 , 1 ] ⇒ f ′ ( x ) = 2 x ​ 1 ​ = 6 ( 1 − x 3 ) 5 ​ x 2 ​ f '(x) = 0⇔ x 0 = 1 + 2 5 2 ​ 1 ​ ⇒ Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên suy ra: f ( x ) ≤ f ( x 0 ​ ) = M = ( 2 5 2 ​ + 1 ) 6 5 ​ ∀ x ∈ [ 0 , 1 ]

Ta có: 

Xét  với 

f '(x) = 0 ⇔ x0 = Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên suy ra:

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: a 2 + bc a ( b + c ) ​ ​ + b 2 + ca b ( c + a ) ​ ​ + c 2 + ab c ( a + b ) ​ ​ ≥ 2 , ∀ a , b , c > 0

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG