Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh: c 2 + a + b 1 ​ + a 2 + b + c 1 ​ + b 2 + a + c 1 ​ ≤ 1 ( 1 )

Cho . Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: c 2 + a + b 1 ​ − 3 1 ​ = c 2 − c + 3 1 ​ − 3 1 ​ = 3 ( c 2 − c + 3 ) c ( 1 − c ) ​ . Tương tự và suy ra: Bất đẳng thức (1)⇔ a 2 − a + 3 a ( a − 1 ) ​ + b 2 − b + 3 b ( b − 1 ) ​ + c 2 − c + 3 c ( c − 1 ) ​ ≥ 0 ⇔ a − 1 + a 3 ​ a − 1 ​ + b − 1 + b 3 ​ b − 1 ​ + c − 1 + c 3 ​ c − 1 ​ ≥ 0 Giả sử a ≥ b ≥ c thì a − 1 ≥ b − 1 ≥ c − 1 Từ a + b + c = 3 suy ra ab, bc, ca ≤ 3 ⇒ a − 1 + a 3 ​ a − 1 ​ ≥ b − 1 + b 3 ​ b − 1 ​ ≥ c − 1 + c 3 ​ c − 1 ​ Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev: a − 1 + a 3 ​ a − 1 ​ + b − 1 + b 3 ​ b − 1 ​ + c − 1 + c 3 ​ c − 1 ​ ≥ ( a − 1 + b − 1 + c − 1 ) . . ⎝ ⎛ ​ a − 1 + a 3 ​ a − 1 ​ + b − 1 + b 3 ​ b − 1 ​ + c − 1 + c 3 ​ c − 1 ​ ⎠ ⎞ ​ = 0 Dấu bằng xảy ra⇔ a=b=c=1

Ta có: . Tương tự và suy ra:

Bất đẳng thức (1) ⇔ 

Giả sử  thì 

Từ a + b + c = 3 suy ra ab, bc, ca3

Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev:

Dấu bằng xảy ra ⇔ a=b=c=1

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu a, b, c ≥ 0, thì: S = b 2 + 4 1 ​ bc + c 2 ​ a ​ + c 2 + 4 1 ​ ca + ca 2 ​ b ​ + + a 2 + 4 1 ​ ab + b 2 ​ a ​ ≥ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG