Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (C): y= ∣ ∣ ​ x 2 − 1 ∣ ∣ ​ ; △ :y= ∣ x ∣ + 5 . T í nh di ệ n t í ch h ì nh ph ẳ ng tạo b ở i △ và (C).

Cho (C): y=; : y= .

Tính din tích hình phng tạo bi và (C).

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của △ và (C) là: Vẽ đồ thị (C) và △ : △: y = ∣ x ∣ + 5 = { x + 5 ( Δ 1 ​ ) n e ˆ ˊ u x ≥ 0 5 − x ( Δ 2 ​ ) n e ˆ ˊ u x < 0 ​ Theo hình vẽthìdiện tích cần tìm là: S ​ = 2 ∫ 0 3 ​ ( x + 5 ) d x − 2 ∫ 1 3 ​ ( ( x 2 − 1 ) dx − 2 ∫ 0 1 ​ ( 1 − x 2 ) dx = ( x + 5 ) 2 ∣ 0 3 ​ − 2 ( 3 x 3 ​ ∣ 1 3 ​ − x ∣ 1 3 ​ ) − 2 ( x − 3 x 3 ​ ) ∣ 0 1 ​ = 39 − 3 40 ​ − 3 4 ​ = 3 73 ​ ( dvdt ) . ​

Phương trình hoành độ giao điểm của  và (C) là:

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row blank cell vertical line x squared minus 1 vertical line equals vertical line x vertical line plus 5 end cell row left right double arrow cell left square bracket table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x squared minus 1 equals vertical line x vertical line plus 5 end cell row cell x squared minus 1 equals negative vertical line x vertical line minus 5 end cell end table not stretchy left right double arrow left square bracket table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x squared minus vertical line x vertical line minus 6 equals 0 end cell row cell x squared plus x ∣ plus 4 equals 0 end cell end table end cell row left right double arrow cell vertical line x vertical line equals 3 not stretchy left right double arrow x equals plus-or-minus 3 end cell end table

Vẽ đồ thị (C) và :

Theo hình vẽ thì  diện tích cần tìm là:

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng D giới hạn bởi các đường y 1 ​ = 1 + a 4 a 2 − ax ​ v a ˋ y 2 ​ = 1 + a 4 x 2 + 2 ax + 3 a 2 ​ ( a > 0 là tham số). Tìm các giá trị của a để diện tích lớn nhất

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG