Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (C): y = x + 2 x − 2 ​ . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục Ox.

Cho (C): . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục Ox.

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M là giao điểm của (C) với trục Ox. Hoành độ của M là nghiệm của phương trình x + 2 x − 2 ​ = 0 ⇔ x = 2 ⇒ (C) cắt trục Ox tại M(2;0) Tiếp tuyến có hệ số góc là: y ′ ( 2 ) = 4 1 ​ Phương trình tiếp tuyến là: y = 4 1 ​ ( x − 2 ) hay x − 4 y − 2 = 0 .

Gọi M là giao điểm của (C) với trục Ox. Hoành độ của M là nghiệm của phương trình 

⇒ (C) cắt trục Ox tại M(2;0)

Tiếp tuyến có hệ số góc là: 

Phương trình tiếp tuyến là:  hay .

1

Câu hỏi tương tự

Lập bảng xét dấubiểu thức sau: x 2 − 9 ( x − 2 ) 2 ( x + 5 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG