Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 4 y − 4 z = 0 Tìm tâm và bán kính của đường tròn đi qua giaocủa cầu (S) với 3 trục tọa độ Ox, Oy, Oz.

Cho cầu (S): 

Tìm tâm và bán kính của đường tròn đi qua giao của cầu (S) với 3 trục tọa độ Ox, Oy, Oz.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ngoài gốc O. Cầu (S) giao với Ox ở A(2;0;0); (S) giao với Oy ở B(0;4;0); (S) giao với Oz ở C(0;0;4). Tâm đường tròn là hình chiếu của tâm cầu I(1;2;3) xuông (ABC). Gọi H là tâm đường tròn thì phương trình IH là: ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 2 t y = 2 + t z = 2 + t ​ H là giao của IH và (ABC) Giải hệ phương trình giữa đường thẳng và mặt phẳng ta có: t = − 3 1 ​ ⇒ H ( 3 1 ​ ; 3 5 ​ ; 3 5 ​ ) . Khoảng cách từ I tới (ABC) là: d = 1 + 4 + 4 ​ ∣ 2 + 2 + 2 − 4 ∣ ​ = 3 2 ​ ⇒ R = 9 − 9 4 ​ ​ = 3 77 ​ ​ .

Ngoài gốc O. Cầu (S) giao với Ox ở A(2;0;0); (S) giao với Oy ở B(0;4;0); (S) giao với Oz ở C(0;0;4).

Tâm đường tròn là hình chiếu của tâm cầu I(1;2;3) xuông (ABC). Gọi H là tâm đường tròn thì phương trình IH là: 

 H là giao của IH và (ABC)

Giải hệ phương trình giữa đường thẳng và mặt phẳng ta có: 

. Khoảng cách từ I tới (ABC) là: 

1

Câu hỏi tương tự

Viết ph ươ ng tr ì nh tham s ố v à ph ươ ng trinh t ổ ng qu á t c ủ a đườ ng th ã ng trong c á c tr ườ ng h ợ p sau: 1,điqua đ i ể m A(2;0;-1) v á c ó vect ơ chi ph ươ ng a=(-1;3;5) . 2,đ i qua 2 di...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG