Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho có đồ thị của như hình vẽ dưới đây. Đặt , . Giá trị của biểu thức bằng

Cho  có đồ thị của  như hình vẽ dưới đây.

 

Đặt , . Giá trị của biểu thức  bằng

 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta có , . Từ đồ thị của ta có . Suy ra . Mặt khác, cũng từ từ đồ thị của , ta có . Hơn nữa . Suy ra . Vậy , , nên .

Từ bảng biến thiên ta có

, .

Từ đồ thị của  ta có .

Suy ra .

Mặt khác, cũng từ từ đồ thị của , ta có .

Hơn nữa .

Suy ra