Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân với và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

Cho cấp số nhân Error converting from MathML to accessible text. với Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text.. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

  1. 3

  2. Error converting from MathML to accessible text..

  3. 4

  4. Error converting from MathML to accessible text..

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có .

Chọn A

Ta có Error converting from MathML to accessible text..

3

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có số hạng đầu và . Công sai d bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG