Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân với và công bội . Giá trị của bằng

Cho cấp số nhân Error converting from MathML to accessible text. với Error converting from MathML to accessible text. và công bội Error converting from MathML to accessible text.. Giá trị của Error converting from MathML to accessible text. bằng

  1. 8

  2. 125

  3. 15

  4. Error converting from MathML to accessible text..

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: .

Chọn C

Ta có: Error converting from MathML to accessible text..

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có số hạng đầu và công sai . Giá trị của bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG