Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) với u 1 ​ = 2 và u 8 ​ = 256 . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:

Cho cấp số nhân với . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:

  1. 6

  2. 4

  3. 2

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: u n ​ = u 1 ​ . q n − 1 nên ta có: u 8 ​ = u 1 ​ . q 7 ⇔ q 7 = u 1 ​ u 8 ​ ​ = 2 256 ​ = 128 ⇔ q = 2 Vậy công bội của cấp số nhân đã cho bằng 2 .

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân:  nên ta có:

Vậy công bội của cấp số nhân đã cho bằng 2 .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG