Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân (u n ) có u 1 =-1 , công bội . Hỏi là số hạng thứ mấy của ?

Cho cấp số nhân (un) có u1=-1, công bội q equals negative 1 over 10. Hỏi 1 over 10 to the power of 2017 là số hạng thứ mấy của open parentheses u subscript n close parentheses?

  1.  Số hạng thứ 2018

  2.  Số hạng thứ 2017

  3.  Số hạng thứ 2019

  4.  Số hạng thứ 2016

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Số hạng thứ 2018

ĐÁP ÁN A.  Số hạng thứ 2018 

3

Câu hỏi tương tự

C h o bi ể u t h ứ c : P = 3 − 1 ​ + ( 3 1 ​ ) 2 − ( 3 1 ​ ) 3 + ( 3 1 ​ ) 4 − ( 3 1 ​ ) 5 + ... + ( 3 1 ​ ) 100 T ı ˊ nh g i a ˊ t r ị bi ể u t h ứ c Q = 4 ∣ P ∣ + ( 3 1 ​ ) 100

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG