Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân (u n ) có công bội q < 0. Biết u 2 = 4 và u 4 = 9, hãy tìm u 1

Cho cấp số nhân (un ) có công bội q < 0. Biết u2 = 4 và u4 = 9, hãy tìm u1

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: { u n ​ = 4 u 4 ​ = 9 ​ ⇔ { u 1 ​ . q = 4 ( 1 ) u 1 ​ . q 3 = 9 ( 2 ) ​ Lấy (2) chia (1) ta được: q 2 = 4 9 ​ ⇒ q = − 2 3 ​ ( v ı ˋ q &lt; 0 ) Từ (1) suy ra u 1 ​ = q 4 ​ = − 3 8 ​

Ta có: 
Lấy (2) chia (1) ta được: 
Từ (1) suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Biết số nguyên tố có các chữ số theo thứ tự lần lượt lập thành cấp số nhân. Giá trị là A. 20 B. 21 C. 15 D. 17

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG