Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân (u n ) biết u 1 = 1, u 4 = 64. Tính công bội q của cấp số nhân

Cho cấp số nhân (un biết u1 = 1, u4= 64.  Tính công bội q của cấp số nhân

  1. q = 12

  2. q equals plus-or-minus 4

  3. q = 4

  4. q space equals 2 square root of 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.q = 4

ĐÁP ÁN C. q = 4 

18

Câu hỏi tương tự

Xác định hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển của ( x 2 − x 3 ​ ) 8

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG