Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) có u 1 ​ = 81 và u 2 ​ = 9 . Đáp án nào sau đây đúng ?

Cho cấp số nhân  và . Đáp án nào sau đây đúng?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Công bội q = u 1 u 2 ​ ​ = 81 9 ​ = 9 1 ​

Đáp án A

Công bội 

1

Câu hỏi tương tự

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn thì sau 5 24 ​ giờ đây bể. Nếu lúc đầu chỉmở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 5 6 ​ giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếungay từ đầu chỉ mở vò...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG