Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) có u 1 ​ = 2 và công bội q = 2 . Tính u 3 ​

Cho cấp số nhân  có  và công bội . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A ta có: u 3 ​ = u 1 ​ ⋅ q 2 = 2 ⋅ 2 2 = 8

Chọn A

ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức f(x) = ( x 3 − 3 x + 2 ) − 3 − 2 x ​ xác định với

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG