Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân có u 1 ​ = 3 , q = − 2 .Tính u 5

Cho cấp số nhân có .Tính u5

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: u 5 ​ = u 1 ​ ⋅ q 4 = 3 ( − 2 ) 4 = 48

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Dãy số ( u n ​ ) n − 1 + ∞ ​ là cấp số cộng, công sai d . Tổng S 100 ​ = u 1 ​ + u 2 ​ + ... + u 100 ​ , u 1 ​  = 0 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG