Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 3 và có số hạng thứ hai u 2 ​ = − 6 . Số hạng thứ tư bằng:

Cho cấp số nhân  có số hạng đầu  và có số hạng thứ hai . Số hạng thứ tư bằng:
 

  1. 12

  2. -24

  3. 24

  4. -12

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: q = u 1 ​ u 2 ​ ​ = 3 − 6 ​ = 2 u 4 ​ = u 1 ​ . q 3 = − 24

Chọn B

Ta có:  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= f(x) có bảng biến thiên như sau Hàm số đạt cực tiểu tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG