Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) biết u 4 ​ = 7 ; u 10 ​ = 56 . Tìm công bội q

Cho cấp số nhân  biết . Tìm công bội q

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có u 4 ​ = 7 ⇔ u 1 ​ . q 3 = 7 ( 1 ) u 10 ​ = 56 ⇔ u 1 ​ . q 9 = 56 ( 2 ) Từ (1) và (2) ta có: u 1 ​ . q 3 u 1 ​ . q 9 ​ = 8 ⇔ q 6 = 8 ⇔ q = ± 2 ​

Chọn B

Ta có 

         

Từ (1) và (2) ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số và biểu thức . Chọn mệnh đề đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG