Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) , biết u 1 ​ = 1 ; u 4 ​ = 64 . Công bội q của cấp số nhân bằng

Cho cấp số nhân , biết Công bội  của cấp số nhân bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: u 4 ​ = u 1 ​ . q 3 , do đó q = 3 u 1 ​ u 4 ​ ​ ​ = 3 1 64 ​ ​ = 4.

Chọn C

Ta có:  do đó 

1

Câu hỏi tương tự

giảiphương trình 2 x + 1 ⋅ 4 x − 1 ⋅ 8 1 − x 1 ​ = 1 6 x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG