Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng với u 1 ​ = 8 và công sai d=3. Giá trị của u 2 ​ bằng

Cho cấp số cộng open parentheses u subscript n close parentheses với và công sai d=3. Giá trị của bằng

  1. 5

  2. 24

  3. 11

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức ta có: u 2 ​ = u 1 ​ + d = 8 + 3 = 11

Áp dụng công thức ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có số hạng thứ ba bằng 5 và công sai bằng 3 1 ​ .Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG