Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) với u n ​ = 4 n − 3 .Tìm công sai d của cấp số cộng.

Cho cấp số cộng  với . Tìm công sai d của cấp số cộng.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có d = u n + 1 ​ − u n ​ = 4 ( n + 1 ) − 3 − ( 4 n − 3 ) = 4

Ta có 

2

Câu hỏi tương tự

Cho d ãy số . Số hạng tổng quát của dãy số trên là?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG